Ensemble

Technik

Tech­ni­scher Di­rek­tor Jan See­ger
Tech­ni­scher Pro­duk­ti­ons­lei­ter Arne Walt­her
As­sis­ten­ten des Tech­ni­schen Di­rek­tors Ju­lia­ne Re­ményi, Paul Ra­di­cke
Assistent des Technischen Produktionsleiters Lutz Matthes
Lei­ter Kon­struk­ti­ons­bü­ro Raphael Gwosch
Kon­struk­teu­re Martin Reichel, Frank Schö­ne, Frederik Wachau
Si­cher­heits­ma­na­ger Tho­mas Knef­fel

Bühnentechnik

Lei­ter Büh­nen­tech­nik/Stellv. Tech­ni­scher Di­rek­tor Paul Radicke
Tech­ni­scher Dis­po­nent/Bühnenoberinspektor Swen Haus­wald
Büh­nen­meis­ter/Bühneninspektor Mario Bley, Ivo Hil­de­brandt, Jörg Kraus, Konstantin Rinner
Technischer Leiter Semper Zwei und Probebühnen/Bühneninspektor Olaf Lehmann
Bühnenhandwerker Jens Bleul, Berthold Heinrich, Gerald Klaus, Jens Richter, Marco Helmrich, Sandro Dreßler, Helge Krause, Matthias Mende, Enzio Klemm, Jens Pilgram, Uwe Schiebel, Thomas Stephan, Thomas Uhlig, Yves Urban, Jörg Wallrabe, Thomas Wolff, Tino Zech, Andreas Zeiler, Stephan Bartl, Dirk Bernhardt, Thomas Hübner, Jan Weidlich, Lutz Biesold, Jörg Brilloff, Bernd Felsch, Jan Lück, Maik Mertha, Olaf Preiß, Karsten Puttrich, Tobias Köhler, Daniel Perleß, Christoph Schaal, Kay Schüller, Enrico Schmidt, Jens Schöttner, Michael Schumann, Sebastian Wanzek, Matthias Degen, Jens Kühn, Claus Neumann, Dirk Schmidt, Lutz Gretzel, Frank Henker, Roland Müller, Timur Müller, Uwe Rentzsch, Henry Strauß, Thomas Schneider, Jens Zimmermann, Andreas Denk, Jörg Schneider, Frank Becher, Bernd Eisert, Thomas Fröhlich, Lutz Loose, Lars Herrmann, Falk von Ryssel, Marcus Pürschel, Peter Weidmann
Aus­zu­bil­den­de Martin Dietze, Benjamin Kahlert

Bühnenmaschinerie

Ma­schi­nen­meis­ter/Ober­ma­schi­ne Konstantin Rinner
Bühnenmaschinisten Ger­hard Damm, Wolf­gang Hof­mann, Mat­thi­as Schrö­der, Mat­thi­as Degen, Hol­ger Kel­lig, Jens Lie­s­che, An­dre­as Ni­tsche, André Pä­ß­ler, Hol­ger Scha­de, Frank Schmidt, Gerd Zim­mer­mann, Da­ni­el Zimny, Uto Thum, Rei­mar Rabe, Eugen Bär, Heiko Her­berg, Uwe Herr­mann, Uwe Schwaar

Logistik

Lei­ter Lo­gis­tik­ab­tei­lung/Bühneninspektor Jörn Kre­ß­mann
Mitarbeiter Klaus Hem­pel, Jens Nie­pel, Rico Henoch, Hol­ger Dre­ß­ler, Tho­mas Ber­gelt, Jörg Lommatzsch, Se­bas­ti­an Schie­bel, Mat­thi­as Wod­ner, Gunnar Michel, Torsten Rülke

Licht – Audio – Video

Lei­ter Fabio An­to­ci
Be­leuch­tungs­ober­inspek­tor/Tech­ni­scher Dis­po­nent Chris­toph Schmä­di­cke
Be­leuch­tungs­in­spek­to­ren Sil­vio Bä­ß­ler, Marco Diet­zel, Jens Klotz­sche
Be­leuch­ter Steffen Adermann, Bea­trix Bles­sing, Flo­ri­an Blüsch, Stefan Böhm, Do­mi­nik Bör­ner, Tors­ten Eich­ler, Jens Gem­per, Perry Grafe, Tho­mas Häß­ner, Ro­bert Leich­sen­ring, Alexander Raabe-Kajander, Jörg Schä­fer, André Stein, Ur­su­la Strym­pe, Mario Thiel, Falk Tu­sche, Bert­hold Uhlig, Philippe Adolph
Py­ro­tech­nik/Ef­fek­te Jörg Steu­er
Ton­meis­ter Ste­fan Folprecht
Videotechnik Daniel Rentzsch
Au­dio-/Video­tech­niker Marko Junghanß, Anne Pammler, Dorit Selzer, Mike Wapp­ler
Auszubildende zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik Nico Arnold, Jakob Flach, Peer Leder, Elia-Benedikt Luh, Julius Morgenroth, Robert Mühle, Franz Wagner

Requisite

Lei­te­rin Re­qui­si­te Eli­sa­beth Schrö­ter
Re­qui­si­teu­r*innen Karla Teu­bel, Stef­fi Hil­de­brandt, Ca­ro­la Hipp­ler, Markus Pötter, Anne Pü­schel, Saskia Sachunsky, Kris­tin Schaa­le

Haustechnik – Bühnenmaschinerie

Lei­ter Frank Oehme
In­fo­tech­nik Stef­fen Weid­ner, Alex­an­der Thie­me, Knut Geng
Ma­schi­nen- und För­der­tech­nik Frank Lange, Kars­ten Mül­ler
Stark­strom Peter Hoppe, Frank Berg­mann, Hans-Joa­chim Här­telt, Mi­cha­el Kotsch, Andre Pretzsch, Vol­ker Wie­nert
Hei­zung/Sa­ni­tär Uwe Hil­lig, Jens Teut­scher, Mario Jung
Klima/Lüf­tung Uwe-Kars­ten Weiß, Lutz Krau­se
Mess-, Steu­er- und Re­gel­tech­nik Maud Locke
Haus­in­spek­ti­on Mi­cha­el Grei­ner, Gunnar Opitz, Tom Sönt­gen, Ronny Wagner

Demnächst

19:00

Dramma giocoso in zwei Akten von Wolfgang Amadeus Mozart In italienischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln

19:00

Gesangstexte von Fred Ebb, Musik von John Kander Deutsch von Robert Gilbert

19:30

Mit dem Semperoper Ballett ins Kino