/
/
/
zh
/
/
 
Partner der Semperoper - Die Gläserner Manufaktur

Impressum

Saská státní opera Drážďany – Státní podnik Svobodného státu Sasko

Vedení společnosti: 
Dr. Ulrike Hessler † – intendantka divadla
Wolfgang Rothe – obchodní jednatel 
Saská státní opera Drážďany, Semperova opera 
Theaterplatz 2 
01067 Dresden 
Daňové identifikační číslo: DE140135063 
Saská státní opera Drážďany není právně samostatná a není zapsána v Obchodním rejstříku. Je majitelkou registrované slovní a obrazové značky »Semperoper« a »Sächsische Staatskapelle Dresden«.

1. Upozornění

I přes pečlivou kontrolu obsahu neručíme za obsahy externích odkazů. Za obsahy těchto stránek jsou odpovědni výlučně jejich provozovatelé.

2. Vyloučení odpovědnosti

2.1. Obsah online nabídky 
Autor sám i veškeré informační zdroje neustále usilují o zprostředkování kvalitních informací. Přesto autor nepřebírá žádnou zodpovědnost za aktuálnost, správnost nebo kvalitu podaných informací. Nároky na ručení vznesené proti autorovi, které se vztahují na škody materiální nebo ideové povahy a vznikly následkem užití nebo neužití poskytnutých informací, popř. užití chybných nebo neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, jestliže se ze strany autora nejedná o prokazatelné úmyslné zavinění nebo zavinění z hrubé nedbalosti Veškeré nabídky jsou nezávazné Autor si vyhrazuje výslovné právo bez předešlého oznámení části stran nebo celou nabídku měnit, doplňovat a mazat, nebo zveřejňování dočasně nebo zcela zastavit.
 
2.2. Odkazy
Pokud se odkazuje přímo nebo nepřímo na odkazy, které leží mimo oblast odpovědnosti autora, ručí autor pouze tehdy, pokud mu byl znám jejich obsah a pokud bylo únosné a technicky možné, aby zamezil užití takových nezákonných obsahů. Za jiné obsahy a především za škody vzniklé užitím nebo neužitím takového druhu nabízených informací, ručí pouze sám poskytovatel těchto stránek, nikoliv ten, který na tyto stránky pouze odkazuje. Toto omezení platí stejných způsobem i pro zápisy do autorem zřízených knih hostů, diskusních fór a mailingových seznamů.
2.3. Autorské právo
Obsahy a díla zveřejněná na těchto stránkách jsou chráněna autorským právem. Každé využití, které není v souladu s německým autorským právem, vyžaduje předešlý písemný souhlas příslušného autora. To platí především pro kopírování, zpracování, překlad, uložení, přepracování popř. reprodukci obsahů v datové bance nebo jiných elektronických mediích a systémech. Nepovolené kopírování a šíření jednotlivých obsahů nebo celých stránek není dovoleno a je trestné.
 2.4. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti
V případě tohoto vyloučení odpovědnosti se jedná o část internetové nabídky, z které bylo odkázáno na tuto stránku. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu již nebo zcela neodpovídají právní situaci, zůstávají zbylé části dokumentu ve svém obsahu a platnosti nedotčeny.

3. Definice ochrany dat

3.1. Ukládání dat 
V souvislosti s Vaším přístupem na internetovou nabídku Saské státní opery Drážďany, se přechodně ukládají a zpracovávají data, která umožňují identifikaci (např.: IP-adresa, datum, čas a prohlížené stránky). Trvale jsou uloženy pouze v anonymní formě a jsou využity za účelem statistických výzkumů. Osobní data (např.: Vaše jméno, Vaše e-mailová adresa atd.) nám jsou sdělována pouze tehdy, když nám výslovně a vědomě pro konkrétní účely tyto informace dáte k dispozici. Jsou zpracována, ukládána a dále přenášena pouze tak, jak to vyžaduje konkrétní účel nebo s Vaším svolením.
3.2. Přenos dat 
Telekomunikační tajemství chrání před nepovoleným seznámením se a zpracováním obsahu Vaší mailové pošty a údajů ve formulářích. Jeho dodržování v rámci Saské státní opery Drážďany zajišťujeme. Upozorňujeme na to, že přenos dat přes internet může být zaznamenáván jinými provozovateli a uživateli internetu.

Odpovědný za obsahy

Saská státní opera Drážďany
Dr. Jörg Rieker
Vedoucí komunikace a marketingu
(Odpovědná osoba ve smyslu tiskového zákona)
Foto: Matthias Creutziger / Erwin Döring / Costin Radu / Angela Sterling / Ian Whalen
Online redakce opera / balet: Marcus Bräunig
Státní orchestr: Matthias Claudi
Případné dotazy a podněty zasílejte na:
webmaster@semperoper.de

Webdesign: Fons Hickmann m23, Berlin
Technický koncept, redakční systém a realizace: New Image, Berlin
Podpora server a server housing
IBH IT-Service GmbH

Podpora server a server housing
IBH IT-Service GmbH